Alasdair MacGilliosa -Island Heritage Agrandir l'image

Alasdair MacGilliosa -Island Heritage

DIBSD101

Alasdair MacGilliosa -Island Heritage (A Collection Of Traditional Songs From The Western Islands) = Dualchas Nan Eilean (Orain Nan Eilean Siar)

- 2007

Plus de détails

12,83 € TTC

En savoir plus

 1. Thoir Mo Shoraidh Thar Ghunnaidh = Take My Greetings Across Gunna
 2. Nighean Donn A' Chuil Reidh = The Girl With The Smooth Brown Hair
 3. Bonnie Isle Of Skye
 4. Eilean Beag Donn A' Chuain = Little Brown Isle Of The Sea
 5. Mo Run-Sa Mhaighdeann = My Love The Maiden
 6. Taladh Nan Eilean = The Allure Of The Island
 7. An Gleann San Robh Mi Og = The Glen Where I Was Young
 8. Mo Mhathair = My Mother
 9. Bu Chaomh Leam Bhith Mire = I Loved To Flirt
 10. Gu Ma Slan Do Na Fearaibh = A Toast To The Emigrants
 11. Gad Chuimhneachadh = Remembering You
 12. Oran A' Chroitear = The Crofter's Song
 13. Cattle Crossing The Cockle Strand (Till I Return)
 14. Soraidh Leis An Ait = Farewell To The Place
Réalisation Dream me up