Margaret STEWART & Allan MACDONALD – Fhuair Mi Pog

DGGXX132

12,83 € TTC

En savoir plus

1-Fhuair Mi Pog A Laimh An Righ = I Got A Kiss Of The Kings Hand - 3:39

2-Bha Caileag As T-Earrach = There Was A Girl - 5:19

3-Cille Pheadair = Kilphedir - 2:41

4-Dol Dhan Taigh Bhuan Leat = Going To The Eternal Dwelling With You - 5:08

5-O Mhairi 's Tu Mo Mhairi = Mary, You Are My Mary - 2:00

6-I Ho Ro 's Na Hug Oro Eile - 4:00

7-He Na Bilibhig - 1:07

8-Slainte Bhon T-Sean Duthaich = Good Health From The Old Country - 3:03

9-Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh = Alas! Sore Is The Disease Of Love - 3:48

10-Cro Chinn T-Saile / A' Bhanais A Bha'n Ciostal Odhar / Siuthadaibh Bhalachaibh - 4:00

11-Cumha Mhic An-Toisich = Macintosh's Lament - 3:53

12-Ruidhlichean Pioba = Pipe Reels - 3:21

13-Uamh An Oir = Cave Of Gold / Cumha An T-Seana Chlaidheimh = Lament For The Old Sword - 3:22

14-'s Olc An Obair Do Theachdairean Cadal = Sleep Is Ill Work For Messengers - 1:55

15-Port Na Bpúcai = The Tune Of The Fairies - 2:45

Réalisation Dream me up