Alison KINNAIRD & Christine PRIMROSE – The Quiet Tradition

DHTR2041

9,58 € TTC

En savoir plus

1 Oran Do Mhac Leoid Dhun Bheagain - 4:33
2 O'N Chuir Mo Leannan Culaibh Rium/Do Chrochadh A Thoill Thu - 2:13
3 Da Mihi Manum - 3:05
4 Tha Mi Fo Churam - 2:52
5 Cailleach An Dudain - 3:06
6 O 'S Toil 'S Gu Ro Thoil Leam - 2:13
7 Cumha Crann Nan Teud - 6:39
8 Tha Thide Agam Eirigh - 2:28
9 The Crags Of Ailsa/Staffa's Shore - 3:44
10 An Smeorach/The Song-Thrush/The Mistle-Thrush - 2:40
11 Tha Na H-Uain Air An Tulaich - 3:05
12 Port Lennox - 2:04
13 Bean Mhic A Mhaoir - 3:15
14 Sneachd Heisgeir/Sleepy Maggie - 3:06
15 Mo Ghaol Oigfhear - 4:30

Réalisation Dream me up