Margaret STEWART, Allan MACDONALD – Colla Mo Rún

DGGXX217

12,83 € TTC

En savoir plus

1 The Flagon
2 Théid Is Gun Téid E Leam
3 Rinn Thu Eudail Mo Mhealladh
4 We're A Case The Bunch Of Us
5 Seann Duine Cha Ghabh Mi Idir
6 Tha Sior Cóineadh Am Beinn Dóbhrain
7 Aig Baile
8 Óran Fear Ghlinne-Cuaich
9 Hug Oreann O Ro Gur Toigh Leam Fhín Thu
10 Óran Tálaidh An Eich-Uisge
11 Colla Mo Rún
12 Hí Hó Leagain
13 General MacDonald Set
14 Tha Sinn A' Falbh
15 Na h-Eilthirich
Réalisation Dream me up